دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
ساندویچ خام گیاهی 

                                                                   سانویچ خام گیاهی