یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
کیک گیاهی بدون مواد 

                            کیک گیاهی بدون مواد