پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
بستنی میوهای بدون افزودنی 

                                   بستنی میوه ای