پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
سوپ خام گیاهی 

                                           سوپ خام گیاهی