پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
ریه 

بزودی بارگیری می شود