دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
درمان آفت دهان 

بومادران را بجوشانید ومرتب سه روز روزی سه مرتبه قرقره کنید ؛ صبح هاسیب درختی را رنده کرده وباعسل مخلوط کرده میل کنید. درصورت عفونی بودن از ریشه شیرین بیان به اندازه یک عدس دردهان بگیریید تا آب دهان زیاد شود ومرتب آن را تخلیه کنید تا شرین بیان تمام شود. سه روز روزی دو مرتبه صبح وشب آن را ادامه دهید. درضمن استرس تان را پایین بیارید.