پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
دستگاه تناسلی زنان 

بسمه تعالی

دستگاه  تناسلی زنان ازچند بخش تشکیل شده است .

1-فرج

2-مهبل

3-دهانه رحم

4-رحم

5-لوله رحمی یالوله فالوپ

6-شیپورفالوپ

7-تخمدان ها

گرچه بعضی مسائیل دیگرنیز هست ماننده غده کلی توریست یاکوچولوه که باللایی مخرج ادرارقرارگرفته است وسبب تحریک زن میشود.

مانند خود مخرج که عضوپایین تنه درتشریح اندام تحتانی ازمعقد مهبل پیشابراه ولپ کوچک ولپ بزرگ وکلی توریست تشکیل شده است حال گوییم تخمدان ها که درحفرهای لگنی زن قراردارد نقش اصلی رادردستگاه تناسلی زنان رادارا می باشند . وتولید سلول های جنسی بنام تخمک به عهده آنها میباشند.

وقتی یک تخمک بایک سلول جنسی مذکرمال شوهرش که به آن اصطلاحا اسپرم گفته میشود ترکیب میشود این توانایی رابالقوه داردکه به جنین انسانی تبدیل شود.

تخمدان های زن ازجمله غدددرون ریزبدن زن می باشد. که هورمون های جنسی ترشح میکنند. که کنترل نمو جنسی وچرخه قائدگی یعنی ساعت بیولوژیک عادت ماهیانه به عهده آنها می باشد .

تنها قسمت های قابل مشاهده زن بافت های است که که ظاهرواژن راتشکیل میدهد.لپ فرج یاواژن چین های ازپوست هستند که ازمحل ورودی مهبل محافظت می کنند وازسلول های پوشیده شده اند که تولید مایع کمی اسیدی میکنند تاازبروزعفونت های مهبلی پیشگیری کنند که ازمهبل تا رحم زن ادامه دارد .

رحم دارایی دیواره هایی کلفتی است که جنین درداخل آن رشد ونمو میکند.

دولوله رحم یعنی دولوله فالوپ ازرحم تا تخمدان ها کشیده شده اند وتخمدان ها هم محل نگهداری تخمک ها می باشند .وتخمک رسیده به وسیله شیپور فالوپ گرفته شده به لوله رحمی انتغال پیدامی کند تا لقاح بین اسپرم شوهرباتخمک همسرحاصل شودیاصورت گیرد سپس به جداررحم منتغل شده ولانه گزینی می کند وسلول اولیه انسانی بنام سلول تخم تشکیل شده وبه تصاعد هندسی تاکثیر سلولی میشود. ومراحل جنینی دررحم مادرآغازمیگرددوسپس ازنه ماه انتظاربچه به دنیا می آید

درباروری زنان نوزاد دخترکه به دنیا می آید چیزی درحدود 150 هزار تخمک نابالغ درتخمدان هایش میباشند .تخمک ها درتخمدانها نگهداری میشوند وتا هنگام بلوغ که میزان هورمون های جنسی زنانه افزایش می یابد این تخمک ها نیزبالغ نمی شوند هریباریک تخمک درمدت 14 روزدرداخل فولوکولش به بلوغ میرسد وازتخمدان رها میشود.وازتخمدان وارد لوله های رحمی میشود.

که به این فرایند تخمک گذاری میگویند.