دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
رسیدن به خدا 

باهمین نماز می توانیم به خدا برسیمباید قبل ازنمازحواسمان را جمع کنیم نمازاعلام وقت ملاقات است ،خدای تعالی پنج نوبت فرمودن بیائید ،ولی ما به نمازاهمیت نمی دهیم .سوسک ها وقورباغه ها هم زندگی میکنند،مااین زندگی رانمی خواهیمزندگی حقیقی یاد خداست.