پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
رسیدن به خدا 

باهمین نماز می توانیم به خدا برسیمباید قبل ازنمازحواسمان را جمع کنیم نمازاعلام وقت ملاقات است ،خدای تعالی پنج نوبت فرمودن بیائید ،ولی ما به نمازاهمیت نمی دهیم .سوسک ها وقورباغه ها هم زندگی میکنند،مااین زندگی رانمی خواهیمزندگی حقیقی یاد خداست.