دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
حمد باتوجه 

حمد وسوره بی توجه چه فایده ای دارد ؟ اصل کارتقواست .سیروسلوک، اگرکسی به نمازاهمیت بدهد باتقواست .