یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
انگشت به گوش 

ماآدم ها ازواقعیت فرارمی کنیم .ازمردن .ازمریضی. ازگرفتاری وهمش میگیم مرگ خوبه ولی برای همسایه.خیلی وقت ها خودمون رامیزنیم به آن راه تا واقعیتو نشنویم. خیلی وقت ها هم لج میکنیم. وانگشت میکنیم تو گوشمان تا صدای حقیقتو نشنویم. قرآن می گوید .ٌ يجَْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فىِ ءَاذَانهِِ انگشت هایشان رادرگوش هایشان می گذارند.