پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
ارتباط نماز باکار 

کسی که نمازگذارباشد به پدرمادرش احترام می گذاردبی ادبی نمی کند ،دیگران راآزارنمی دهد. نمازاگردرست اقامه شود،تمام کارها درست میشود.