شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
ارتباط نماز باکار 

کسی که نمازگذارباشد به پدرمادرش احترام می گذاردبی ادبی نمی کند ،دیگران راآزارنمی دهد. نمازاگردرست اقامه شود،تمام کارها درست میشود.