دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
ارتباط نماز باکار 

کسی که نمازگذارباشد به پدرمادرش احترام می گذاردبی ادبی نمی کند ،دیگران راآزارنمی دهد. نمازاگردرست اقامه شود،تمام کارها درست میشود.