دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
شرمنده ام نمی دونم 

هرچه علم پیشروفت می کنه ،هرچه مردم بیشترمیدونن، تازه می فهمن خیلی چیزها هست که نمی دونن، برای اینکه روزبروزعلم تخصصی ترمیشه وهرکس میره دنبال بخشی ازعلم .به قول معروف چشم چپ متخصص خودش دارهوچشم راست هم متخصص خودسو.اما ظاهرا یک عده کاری به سوال ندارن، هرچی ازشون بپرسی جوابی بهت میدن. خیلی وقت ها پیش میاد .جواب یک چیز رانمی دونیم،این موقع ها چه چیزی بهتراز این آیه :َ لَا عِلْمَ لَنَ ، ماچیزی نمیدانیم سوره بقره قسمتی ازآیه 32.