دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
قدرت نماز 

نماز،  انسان رامتواضع می کند.

به رکوع که میروی تمام قدر ها به کنارمیرودهمه قدرت ها جزقدرت خدای تعالی کنارمیرودبه سجده که افتادی تکبرمحو میشودنمازعصاره همه اعتقادات واخلاق است