پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
عقده حقارت 

باسجده اعلام میکنیم که چیزی نیستیم. نمازگزارنه خودش رابزرگ می داند نه عقده حقارت دارد.برخی ازمردم خودشون رابزرگ نمی دانند .ولی عقده حقارت دارند.