پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
رژیم طب قرآنی 

 

 

با رژیم پانزده روزه ازاکثربیماریها، رهایی یابیم وطعم سلامتی چشیده وزند گی سالم وبانشاط داشته باشیم اگراین رژیم رابه دقت انجام دهیم بر ای تناسب اندام، آرامش ،لاغری ،وچهره ای روشن راداریم وخواب عمیق وراحتی خواهیم داشت واززند گی لذ ت خواهیم برد وبااین رژیم هرروز از غذای جدیدی استفاده خواهیم کرد.

روز یکم:صبحانه مرّبای هویج +یک لیوان شیربادام ناهار:سالاد مخصوص. شام:سی گرم مغزبادام خام+ده عدد انجیر خشک+ یک عد د میوه ی فصل.

روز دوّم:صبحا نه . مرّبای سیب +یک لیوان شیر بادام ناهار:حلیم جوانه گند م +یک عد د میوه فصل . شام:پنج قاشق غذا خوری کنجد خام با پوست + پنج عد د خرما+یک عد د میوه فصل.

روز سوم:مربای موز +یک لیوان شیربادام ناهار:خوراک مخلوط +پنج عد د خرما+یک عد د میوه فصل شام:ده عد د بادام هندی+ده عد د انجیرخشک +یک عد د میوه فصل

روز چهارم :مرّبای خیار بوته ای +یک لیوان شیر بادام نا هار:سوپ کرفس +پنج عد د خرما +یک عد د میوه فصل. شام: حلوای مخصوص +یک عد د خیار بوته ای.

روز پنجم:صبحا نه مربای به +یک لیوان شیر بادام .ناهار: فلفل دلمه سبزهمراه با گوجه فرنگی +پنج عد د انجیرخشک + یک عد د میوه فصل . شام:پنجاه گرم نارگل +پنج عد د خرما + یک عد د میوه فصل.

روز ششّم :صبحانه پنجاه گرم جوانه گندم + یک قاشق مر با خوری عسل+ ده عد د مغز بادام خام +یک عد د میوه فصل.ناهار:حلیم جوانه گندم + یک عد د میوه فصل شام: چهل گرم مغز بادام خام +پنج عد د خرما +یک عد د میوه فصل.

روز هفتّم:صبحانه مرّبای هویج +یک لیوان شیر بادام. ناهار: خوراک کدو خورشتی د لمه سبز هویج یک عد د میوه فصل .شام : پنج قاشق غذا خوری کنجد خام با پوست  + ده عد د انجیر خشک+ یک عد د میوه فصل.

روز هشتّم :صبحا نه :مربای سیب + یک لیوان شیر بادام. ناهار :سوپ کرفس + پنج عد د خرما +یک عد د میوه فصل .شام :سی گرم مغز بادام خام + یک قاشق غذا خوری عسل + یک عد د میوه فصل                                                                                                        .روز نهم : صبحانه مر بای موز+ یک لیوان شیر بادام  نا هار: سا لاد مخصوص. شام : میوه فصل پا نصد گرم.

روز دهم: صبحا نه :مرّبای خیار + یک لیوان شیر بادام . ناهار: حلیم جوا نه گند م +یک عد د میوه فصل . سی گرم مغز بادام + ده عد د انجیر خشک + یک عد د میوه فصل.

روز یا زدهم: صبحا نه جوا نه گند م پنجاه گرم + ده گرم مغز بادام خام + یک قا شق مر با خوری عسل + یک عد د میوه فصل. نا هار: سا لاد مخصوص . شام: حلوای مخصوص+ یک عد د خیار بوته ا ی.

روز دوازدهم: صبحا نه :مر بای توت فرنگی + یک لیو ان شیربا دام . نا ها ر: سالاد مخصوص  شام. سیصد گرم ا نگور یا سایر میوه ها ی فصل.

روز سیزدهم: صبحا نه : مربا ی گیلا س + یک لیوان شیر بادام . ناهار: سالاد مخصوص . شام :  بادام زمینی پنجاه گرم + یک عد د میوه فصل .

روز چها ردهم:صبحا نه مرّبای زرد آ لو+ یک لیوان شیر با دام . ناهار خوراک مخلو ط+ پنج عد د خرما + یک عد د میوه فصل. شام : ده عد د مغزبادام هندی + پنج عد د انجیر+ یک عد د     میوه فصل.

روز پانزدهم :صبحا نه : مربا ی آ لبا لو +یک لیوا ن شیربادام . نا هار: حلیم جوانه گندم + یک عد د میوه فصل. شام : پنجاه گرم چهارمغز (مغزبادام ،گردو، فندق ، پسته )+ ده عد د انجیر+ یک عد د میوه فصل.

همه مواد ها ی این رژیم خام هستند . در بین وعد ها ی غذای میتوا نید از میوها استفاده کنید .

روزانه میتوا نید ازاب سیب طبیعی بالیموترش تازه ویک قاشق عسل میل کنید.

 

طرز تهیه غذای فوق

مربا جات خام

مقداری ازمیوه جات فصل : مثل هویج ، سیب ، موز، به و..... را رنده کرده ویا ریزخرد کنید وبایک قا شق عسل ویک قا شق پودربا دام خام پوست کنده مخلوط کنید. ومربا ی شماآماده است

می توانید نصف لیموترش را درموقغ خوردن اضا فه کنید.

طرز تهیّه شیربادام

 

پنجاه گرم مغزبادام خام وشیرین رادرآ ب جوش بریزید بعد ازیکی دو دقیقه آ ن را داخل آ ب سرد بریزید سپس پوست آنرا کنده ودرکنار بخاری یا آفتاب خشک کنید وپنج عدد بادام هندیاضافه کردهآ سیاب کنید وداخل مخلوط کن ریخته سه قاشق عسلوچهارلیوان آب اضافه نموده به مدت پنج د قیقه هم زنید . شیر بد ست امده بسیا رسفید وخوشمزه است.این نوشید نی برا ی بیماران عصبی افسرد گی ،و نگرانی بسیار موّثراست. ناراحتی های پوستی وکبدی را بر طرف می کند وکسالت وفراموشی را ازبین میبرد.اشتها را باز می کند.درافرادیکه کم خون هستند میتوانند از بادام کم کرده مغزه پسته به ان اضا فه کنند.یک چهارم. وازمغزفندوق وگردو هم می توان استفاده کرد.

سالاد مخصوص

مواد لازم: هویج، کاهو،خیاربوته ای ، انواع کلم ........................به مقدار لازم

سبز یجات معطّر..............................................................به مقدار لازم

جوانه گند م...........................................................سه قا شق غذا خوری

پیاز کوچک ................................................................یک عد د

چهار مغز...............................................................یک قاشق

سیب درختی  ......................................................................یک عد د

کشمش شسته شده ..........................................................یک قاشق بزرگ

کنجد خام با پوست  .......................................................یک قاسق بزرگ

لیمو ترش تازه  ........................................................به مقدارلازم

روغن زیتو ن طبیعی.........................................دوقاشق غذا خوری

نمک ....................................................................به مقدار لازم

طرز تهیه:همه مواد را ریزخرد کرده ودر یک ظرف چینی بریزد و بعد جوا نه را به آ ن اضافه کنید .نمک روغن زیتو ن ولیمو ترش را روی ان بریزید وخوب مخلوط کنید سالاد شما آماده.است میل کنید .(

طرز تهیه حلوایی مخصوص

خرمای مرغوب بدون هسته...........................................................................800گرم

گردوی تازه .............................................................................................150 گرم

آ ردجوانه گندم .........................................................................................200 گرم

دارچین اسیاب شده .............................................................................یک قاشق بزرگ

هل سبز سایده شده ..........................................................................یک قاشق کوچک

پودرنارگیل وپسته از هر کدام  برای تزئین............................................یک قاشق بزرگ

روغن زیتون درصورت تمایل......................................................سه قاشق غذا خوری

طرز تهیه : مغزگردو، دارچین ،هل سبزرا اسیاب کرده با آرد جوانه گندم خوب مخلوط کنید وبعد موا د را دریک ظرف چینی با خرما مخلوط کنید وورزدهید تا خمیر نسبتا سفتی بدست اید اگرزیاد  سفت شد چند قاشق گلاب به ان اضا فه کنید تا شل شود درصورت تمایل چندقاشق روغن زیتون به ان اضافه کنید دوباره ان را مخلوط کنید تا خمیرنرم و براقی بدست اید مواد را در یک دیس پهن کرده وروی آ ن پسته و نارگل بپاشید روی آنرابا سلیفون بپوشانید در یخچا لبگذاریدواستفاده    کنید.

سوپ کرفس

مواد لازم:

ساقه کرفس ضخیم وسبز........................................................................3تا 4 عد د

ساقه ترد کرفس....................................................................................1 تا 2عد د

جوانه ماش .......................................................................................2 قاشق بزرگ

سیر متوسط ..........................................................................................1 حبه

 

خیار بوته ای ........................................................................................1 عد د

جعفریتازه ...........................................................................................20 شاخه

مغزه گردو ..........................................................................................5 عد د

هویج فرنگی ........................................................................................1 عد د

لیمو ترش تازه ....................................................................................مقداری

روغن زیتون طبیعی .................................................................3 الی 4 قاشق متوسط

نعناع خشک .............................................................................1 قاشق

نمک .............................................................................................به مقدار لازم

طرز تهیه :ابتدا ساقه های ضخیم کرفس رااب بگیرید ودر یکظرف چینی بریزید بعد ساقه ترد کرفس هویج و خیاررارنده کرده با بقیه مواد مخلوط کنید وهم بزنید مقداری نمک به آن بزنید وگردووروغن زیتون ونعناع خشک را روی سوپ بریزید وبعد میل کنید خوب بجوید.

 

(خوراک مخلوط)

موّاد لازم:

هویج ...................................................................................................1 عد د

ساقه ترد کرفس .......................................................................................1 تا 2 عد د

جوانه گند م .....................................................................................2 قاشق بزرگ

جوانه عدس ....................................................................................2 """"""""""

جوانه ماش .....................................................................................2""""""""""

کاهو .............................................................................................4 برگ

مغز بادام خام .................................................................................10 عد د

مغزه گردو ....................................................................................3 """"

مغزه پسته خام ................................................................................15 """

مغزه فندوق خام ..............................................................................15 """

جعفری خرد شده ...........................................................................4 قاشق پر

گوجه فرنگی رسیده .......................................................................2 عد د

پونه یا نعناع خشک .......................................................................1 قاشق

سیر ..........................................................................................1 حبه

کشمش شسته شده ........................................................................یک قاشق بزرگ

روغن زیتون طبیعی ..................................................................نصف استکان

پودر نارگل ................................................................................1قاشق بزرگ

آ ب زعفران ...........................................................................1 قاشق مربا خوری

لیمو ترش تازه ..........................................................................به مقداره لازم

طرز تهّیه: همه مواد را ( به جزکشمش،پودر نارگل،لیمو ترش وپونه ) را باهم مخلوط وچرخ کنید سپس نمک به آن اضافه کرده مخلوط کنید مواد تهّیه شده رادر یک ظرف چینی ریخته با پودر نارگیل وپونه وروغن زیتون تزّئین کرده در آ خرآ بز عفران را روی آ ن بریزید وبعد میل کنید.

 

دلمه فلفل ودلمه گوجه فرنگی

مواد لازم:                                                                                                               جوانه گندم ...................................................................................200 گرم

جوانه ماش ....................................................................................150 گرم

مغز گردو ....................................................................................100 گرم

هویج ..........................................................................................1 عد د

سبزی جات معطّرخرد شده ..........................................................4 قا شق بزرگ

پیاز کوچک .................................................................................1 عد د

ساقه ترد وکوچک کرفس ..................................................................1 شاخه

سیر ............................................................................................1 حبه

نمک وفلفل سیاه ......................................................................به مقدار لازم

لیمو ترش تازه .......................................................................""""""""""

روغن زیتون ........................................................................2تا3 قاشق متوسط

آ ب زعفران .........................................................................1 قاشق مرّباخوری

طرز تهیّه :ساقه ی کرفس،هویج،مغزه گردو،جوانه ها وسیررا چرخ کنید وپیاز را به صورت ریز  خلال کنید وسبزی جات را به آن اضا فه کنیدودرآخرلیمو ترش وروغن زیتون اب زعفران ونمک وفلفل را به آنها اضافه کنید مواد آماده شده را داخل فلفل دلمه خالی شده وگوجه فرنگی خالی شده پر کرده ودرب آ ن را گذاشته ودریخچال بگذارید وبا لیمو ترش میل نمائید.

 

حلیم جوانه گندم

 

مواد لازم:

جوانه گندم ............................................................................................200 گرم

مغزگردو ..................................................................................................50 گرم

ارده .............................................................................................2 قاشق غذاخوری

عسل طبیعی ....................................................................................2 """"""""""

دارچین سائیده شده .........................................................................1 قاشق چای خوری

آب زعفران ..................................................................................1 قاشق مرّبا خوری

طرز تهّیه : ابتدا مغزگردووجوانه گندم را چرخ کرده و بعد با یکقاشق ارده مخلوط کنید ودریک پیش دستی پهن کنید وباقاشق آ ن را حا لت دهیدسپس عسل رابر روی آ ن بریزید تمام سطح آ ن رابپو شا نیدباقی مانده ارده را روی عسل ریخته و در آخر دارچین را روی ارده پاشیده و آ ب زعفران رابه آ ن اضافه نمائید. حلیم آماده شده است.

 

استفاده ازبذرها ی ملّین

بذر های ملّین عبارتند از: خاکشیر، بارهنگ ،اسفرزه ، تخم ریحان ،تخم مرو بالنگوو تخم شربتی

طرز استفا ده : خاکشیر وبارهنگ رابجوشا نید یبو ست را برطرف می کند اگر یخ ما ل شود برای بند آ مدن اسهال خوب است .

از سائر بذ رها به مقدا ر2 قاشق مرّبا خوری از یک نوع ویا از همه آنهابا یک لیوان آ ب جوش اضافه کرد ه هم بزنیدوبعد ازلعاب دادن صبح ناشتا وشب هنگام خواب میل نمائید.

مقدار مصرف خاکشیر وبارهنگ شسته شده یک چهارم لیوان بعد از لعا ب داد ن دو مرتبه درروز است. خواص آنها رفع یبوست ،جلو گیری از تو قف بیش از حد مواد غذا یدر رودها و      با عث دفع سموم از بدن وپاکسازی ازآلود گی هاوموجب سبکی جسم آرامش خیا ل لاغری تناسب اندام وفعال کردن سیستم گوارش میشود.شش لیوان آب در روز نیم ساعت قبل از غذا ودو ساعت بعد از غذا وسی دقیقه پیاده روی یا ورزش اقدام شود.