پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
مقدمه 

باسلام

سوره انعام آیه 59 تر وخشک رابیان فرموده است که امیرالمومنین حضرت علی (ع) درخطبه اول نهج البلاغه آن را بازکرده ودرخصوص شناخت انسان بیاناتی رافرموده اند

.امام صادق (ع) میفرماید که گرمی راباسردی وسردی راباگرمی خشکی را با تری و تری را باخشکی درمان میکنیم ولذا بایستی اول این موارد راشناخت وبعد درمان کرد.

انسان ها را از نظر طبع به سه گروه تقسیم می کنند:
1- طبع گرم
2- طبع سرد
3- طبع معتدل .
طبع علائمی است که از پدر ومادر به ارث می رسد که نوع تغذیه ومحل سکونت وشرایط آب هوای اقلیمی وآداب وسنن در آن نقش دارد در جنوب وشمال هر کدام فرهنگ تغذیه خود را دارند مثلا آنهای که در کوهستان زندگی می کنند عصبی هستند واین ها گونه های قرمزی دارند برای اینکه در ارتفاع اکسیژن کم است وبرای اینکه اندامها اکسیژن را بر سائر اندامها برساند گلبولهای زیادی را می سازد و همین باعث عصبی شدن میشود برعکس آنهای که در کنار دریا زندگی می کنند آرام هستند چون در آنجا اکسیژن بیشتر است وئیدروژن بسیاری وارد خون می شود و ئیدروژن اسیدوز را زیاد می کند و فرد آرام می شود وبرای خانم هایکه چربی زیاد دارند سازگار است چون چربی سرد است کلا افراد در دنیا چه طبعی دارند.


آنچه در انسا ن قابل تغیر است ارکان اربعه است ویا چهار مزاج می با شد .قدیمی ها معتقد بودن که کل هستی از چهار عنصر تشکیل شده است آتش ، هوا ،خاک ،وآب وهر کدام دارایی مزاجی است .آتش همان خورشیدی است که خداوندآفریده اگر خورشید نبود هیچ موجودی زنده نبود وهمه  چیز ازبین میرفت یعنی همه منجمد می گشتند  
هوا که جو زمین را تشکیل داده است از اکسیژن ، ئیدروژن ،ازت ، وگازهای نادر در آن تشکیل شده خداوند جوی را آفریده و سپری بنام لایه اوزن به عنوان محافظ هوا قرار داده که هوااز بین نرود که آن همان اوزن یا او تری است یعنی اکسیژن که سه مولکول دارد وما متاسفانه با اسپری هایی که استفاده می کنیم رفته رفته لایه اوزن را سوراخ می کنیم واگر این ماده حیاط بخش از بین رفت تششعات وارد جو می شود وانواع سرطانهای پوستی زیاد می شود ویا از طریق پوست بدن داخل جریان خون می شود وکلیه ها را دچار بیمار ی میکند که فعلا مورد بحث ما نیست
هوا :خداوند متعا ل برای حیاط کل موجودات آن را آفریده واگر هوا نبود اصلا خلقت نبود وما همه می دانیم در کراتی که هوا نیست موجودات زنده نیز نیست
آب :آب ماده حیاط بخشی است اگر نبود باز هم زندگی نبود وباید بگویم که خلقت نبود وخداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ومن الماء کل شی حی تمام موجودات را از آب آفریدیم اگر شما به تمام موجودات ذره بینی  و یا نهنگ های دریا یا اقیانوس ها نظری بیندازید همه نیاز به آب دارند وما متاسفانه قدر این مایع بسیار با ارزش را نمی دانیم واستفاده صحیح از آن نمی کنیم وآن را هدر می دهیم
خاک : کره زمین یک سوم از خاک ودوسوم از آب است آب بر روی چیست باز هم روی خاک است واگر خاک نبود رزق و روزی مفهومی نداشت باز در قرآن کریم آیه داریم سوره مبارکه بقره آیه 22 می فرماید:ما زمین را برای شما مثل فرش گسترانیدیم ورزق وروزی شمارا از آن بیرون آوردیم. اگر خاک نبود ما هیچ گونه مواد مورد نیاز بدن مان را نمی توانستیم تامین کنیم
آتش: گفتیم که درقدیم به آتش مزاج گرم وخشک گفته شده  یعنی که هر چیزی در برابر آتش قرار بگیرد ویادر برابر تابش آفتاب قرار بگیرد گر م شده وخشک می شود
آب: هر چیزی که در آب قرار بگیرد سرد وتر می شود . پس آب سرد وتر است.
هوا:ولی هوا تر است ولی به تری آب نیست وقتی که غروب می شود در کوهستانها هوا مه آلود می شود مقداری هوا بصورت  شبنم روی گیاهان می نشیند این همان تری هوا است یعنی ذراتی از مولکولهای آب در هوا وجود دارد.
خاک هم سرد وخشک است وما همیشه می بینیم که خشک است مگر اینکه آب به آن برسد وزود حرارت را می گیرد وزود آن را از دست می دهد چون خشک است.وخشکی آن طوری است که به دست آدم نمی ماند.
برای روشن شدن مسئله ببینیم اصلا گرم چیست سرد چیست  قبل از اینکه گرم سرد را بشناسیم باید ببینیم پ هاش چیست ، پ هاش مقدار ئیدروژن موجود در مایعات خارج سلولی است هما ن طوری که گفتیم دو سوم بدن انسان آب است که نیمی از آن در داخل سلول ونیمی دیگر در خار ج سلول است پ هاش مساوی 7 یعنی خنثی اگر زیر 7 باشد اسیدی اگر بالای 7 باشد قلیایی. اسیدی = سردی وقلیایی= گرمی پس حالا که معنی گرمی وسردی را متوجه شدیم
  ببینم تر وخشک چیست . در هر موادی که مقدار سدیم بالا باشد تر است .ودر هرماده ویا موادی که پتاسیم بالا باشدخشک است ودر هر سلول بدن ما 2عدد پمپ است 1.پمپ پتاسیم 2 .پمپ سدیم اگر ما مواد پتاسیم دار خوردیم پمپ پتاسیم عکس پمپ سدیم عمل می کند هرچه مواد مایعات اضافی سلول دارد بیرون می ریزد واگر ما نمک خوردیم پمپ پتاسیم کم کار وسدیم فعال می شود وآب در نسوج جمع می شود و ورم پیش می آید واگر این پمپ فعال شود انسان عصبی می شود چون مایعات جمع می شود وفشار خون بالا می رود وسر در د و بیحالی و بی حوصلگی وکرختی و ورم وغیره پیش می آید
  معنی گرم ، سرد ،تر ، خشک رافهمیدیم
حال ببینیم آتش در کجایی بدن ما هست دمای بدن ما 37 درجه است اگر این به 40درجه برسد می گویم شخص طب دارد این گرما از کجا آمده است از سوخت وساز قند ها وچربی ها واگر این سوخت وساز نباشد زنده بودن معنی ندارد واگر بالا نیز باشد باز هم زنده بودن معنی ندارد پایین هم باشد نیز همانطور
هوا: هوا بخشی از وجود انسان است اگر هوا داخل ریه شد وبیرون نیامد انسان عمرش تمام می شود ودر کل اگر  هوا نباشد زندگی معنی پیدا نمی کند
خاک : اجل وقتی که فرا رسد بدن انسان یخ می کند وخاک هم سرد است  
چهار نوع خلط در بدن آدمی است

اولین آن خون :خون انسان در هر فصلی عوض می شود  یعنی وارد طحال شده ومیکروب های آن را جا می گذارد ودوباره نو شده وداخل جریان خون می آید وبه همین خاطر  است که حضرت پیامبر(ص)حجامت را برای خارج کردن سموم از طحال  سفارش کرده اند یک سیزدهم بدن انسان را خون تشکیل داده است یعنی یک فرد 75 کیلویی حدودا 6 لیتر خون در بدن دارد کار خون اکسیژن رسانی ودفع مواد زائد از سلولها  ورساندن موادمفید به آنهاست وطبع آن گرم وتر است وچون پ هاش آن3/7است وبالا وپایین بودن آن خطر دارد ولازم است بگویم که دو عامل در تنظیم پ هاش بسیار نقش مهمی دارند 1- ریه ها 2- کلیه ها واگر تنظیم نشوند یا از نظر اسیدی یا ازنظر قلیایی به کما می رویم زیرا خون روان است. کسانیکه دموی هستند خون بر آنها غلبه کرده است که در بحث خود انشاالله خواهیم گفت
دومین آن صفرا: هموگلوبین در داخل کبد صفرا را می سازد صفرا غذا را هضم می کند اگر انرا اندازه بگیریم 4/8 است پس گرم وخشک است اگر صفرا بیشتر باشد گرما بیشتر است  وجای ذخیره آن در کیسه صفرا است وبرایسهولت در هضم غذا داخل دوازده واثنی  عشر روی غذائکه به صورت کیموس گردیده ریخته شده وغذارا هضم می کند حالا اگر زیاد تولید شود صفرا در انسان غلبه می کند وزردی می آورد چشم زرد می شود وبدن زرد می گردد باید تعادل رعایت گردد واگر زیاد باشد حالت تهوع واگر کم باشد غذا به خوبی هضم نمی شود واگر نباشد زندگی معنی پیدا نمی کند
 سودا:سودا سرد وخشک است ودر واقع رسوب خون است اگر این رسوب به اندازه باشد آدمی با نشاط است اگر بیش از اندازه باشد افسردگی خودخوری در بعضی  مواقع خودکشی می آورد گریه کردن. یبوست .خوردن عدس این رسوب را زیاد می کند وبادمجان سرخ کرده این رسوب را زیاد می کند ماهی دودی گوشت گاو گوساله وغذاهای مانده رسوب رازیاد می کند وباید دو وعده غذا یک نوع نباشد .
بلغم:بلغم یعنی سیستم ایمنی بدن که متشکل از عروق لنفاوی وغده های لنفاوی وطحا ل که به آن سیستم گردش لنف می گویند وبرای محافظت از بدن خداوند تبارک وتعا لی در بدن انسان خلق کرده است اگر این سیستم ایمنی نباشد انسان با کوچکترین سرما خوردگی ویا مریضی از بین می رود . بزرگترین غدد لنفاوی لوزه ها هستند ووقتی که لوزه سوم دچار مشکل می شود متاسفانه عمل می کنند وایمنی بدن را تضعیف می کنند بلغم سرد وتر است در بلغم 6 نوع گلبول سفید موجوداست که این ها هر کدام  کار خاصی را انجام می دهند پس سیستم ایمنی بدن ما سرد است استخوان مانیز سرد است  
حال اگر تعادل این 4 خلط را حفظ کنیم ما  نرمال هستیم دیگر هیچ مریضی به سراغمان نخواهد آمد آن هم بستگی به غذاهایی است که ما می خوریم هر کدام ازاین ها زیاد شود یعنی مزاج تعییر کرده است اگر خون زیاد باشد می گویم دموی مزاج شده ایم ویا اگر صفرا زیاد باشد می گویم صفراوی مزاج شده ایم  واگر سودا زیاد باشد  سوداوی مزاج واگر بلغم زیاد باشد بلغمی مزاج شده ایم .اگر دو خلط زیاد شود مریضی خواهد آمد.خداوند انسان را از مجموعه تضاد ها آفریده گرم وتر وسرد وخشک همه اینها جمع  شده وانسان بوجود آمده است .ما چون خون گرم هستیم پایین آمدن پ هاش را پزشکی امروز اسیدوز می گوید که قدیم به آن جنون سرد می گفتند واگر پ هاش با لای 3/7باشد جنون گرم وامروزه می گویند آلکالوز قبلا گفتیم که دو عا مل نمی گذارند  این پ هاش بالا یا پایین شود کلیه ها وریه ها .حالا پ هاش چطوری پایین می آید .مثلا اگر یک روز غذای سردی بخشی مثل برنج در کنار ش ترشی وماست ودرکنار آن خورشتی سردخورده شود پ هاش پایین می آیید وشما دچار سنگینی شده ومی خوابید ودر این موقع کلیه ها وارد عمل شد ه وازطریق گردش خون خون را تصفیه می کنند واسیدی را خارج می کند و شما سر حال می شوید ودر این حال اگر شما آزمایش بدهید نوع ادرار می نویسدرا اسیدی تعیین میکند 5  و7  خنثی است و بالای 7 گفتیم قلیایی پس مشاهده میشود که کلیه ها چه کار مهمی را انجام می دهندومتاسفا نه با خوردن چای ودوغ وماست آنهارا از بین میبریم و حال اگر آمدیم و گرمیجات بیش از حد استفاده کردیم از آن طرف می افتیم وکلیه ها باز وارد عمل می شوند .ریه ها : چون ئیدرژن داخل خون نیز موجوداست وریه از طریق دم وباز دم آنها را بیرون می راند و شما نر ما ل میشوید در کل ریه اسیدوز وآلکا لوز (سردی وگرمی ) تنفس را کنترل کرده وئیدروژن موجود در خون را از طریق باز دم خارج می کند وکلیه از طریق ادرار دفع می کند .یک انسان باید این مسایل را بداند وخود وخدارابشناسد.