پیشگیری ودرمان کرونا باتغذیه و روش . اطلاعات بیشتربا شماره 09104734624 به واتساپ مراجعه نمایید     ــ    
 
طبع سرد 

 اکثرمردم دنیا ازطبع سردی برخوردار هستند این افراد دارای پوست سفید هستند ویکی از علت ها ی آن فعا ل بودن سیستم بلغم یا لنفا تیک است این افراد میل به خوردن لبنیا ت مخصو صا به ما ست را دارند وزود تر دچار نقرس میشوند پر خواب هستند وبه راحتی نمی توانند از رختخواب بلند شوند غذایشان دیر هضم می شود عموما سست هستند وشاداب نیستند استعداد چاقی در آنها زیاد است معمولا انسانهای خوش گذرا نی هستند ودیر عصبا نی می شو ند اینگونه افراد اگر رعا یت حال خودرا نکنند زود تردچار بیماری می شوند کل مردم اروپا دارایی چنین طبعی هستند بدن سفید وشلی دارند وگرایش به غذاهای اسیدی دارند و با کوچکترین سردی خوردن دچار بی حالی وخواب می شوند واگر مواظب نباشند دچار بیماری های نظیر: رعشه ،ام اس،سائیدگی استخوان ، لوپوس ، پارکینسون خواهند شد،نباید زیاد از سردی استفاده کنند .پوست صورتشان دچار چین وچروک می شود ولی افریقائها از طبع گرمی بر خوردار هستند.