دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
طبع گرم 

این افراد دارای بدنی گرم هستند وبا خوردن غذای گرم دچار مشکلاتی نظیره: خا رش بدن شوره سر ور عطش می شوند عنصر آ تش بر اینگو نه افراد غلبه دارد این گونه افراد دراقلیت هستند وهم زود عصبی می شوندهم زود آرام می گردند معمولا از نشاط بیشتری برخوردارند ودمای بد نشان با لا است معمو لا یک درجه تبّ دارند زود عصبی می شوند در کل خون گرم هستند وخوش برخوردند.